top of page

IN PERSON AUCTION BY VINTAGE VIN

Public·63 members
Peter Shestakov
Peter Shestakov

Contoh Penutup Assignment Bahasa Arab


Contoh Penutup Assignment Bahasa Arab
Penutup assignment bahasa Arab adalah bahagian yang penting untuk menunjukkan kesimpulan dan refleksi daripada tugasan yang telah disiapkan. Penutup assignment bahasa Arab juga boleh mengandungi ucapan terima kasih, doa, harapan atau cadangan untuk penambahbaikan. Berikut adalah beberapa contoh penutup assignment bahasa Arab yang boleh dijadikan rujukan:
Contoh Penutup Assignment Bahasa Arab


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fblltly.com%2F2tK7Zr&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1FR2TUyxez2c1TbLLvIC4HØÙØÙ…Ø ÙÙÙ ØÙØÙ ØÙØمت٠تتم ØÙصØÙØØت ÙØÙصÙØØ ÙØÙØÙØم ØÙÙ ØÙØ ØÙÙ٠مØÙ…Ø ØµÙÙ ØÙÙÙ ØÙÙÙ ÙØÙم ÙØÙÙ ØÙÙ ÙصØØÙ ØØمØÙÙ. ØÙ…Ø ØØØØ ÙÙØ ØÙتÙÙت م٠ØØØØØ ÙØØ ØÙØم٠ØÙمتÙØØØ Ù٠مÙØÙØ (ØÙØ ØÙمÙØÙØ)Ø ÙØÙØÙ ÙØ٠م٠Øم٠متØÙØØت مÙØØ (ØÙØ ØÙمÙØØ)Ø ÙØÙØÙ ÙÙØÙ ØÙÙ (ØÙØ ØÙØÙØØÙ). ÙÙØ ØØÙÙت ÙÙ ÙØØ ØÙØم٠ØÙ ØØتÙÙØ Ù…Ù Ù…ØتÙÙ ØÙمصØØØ ÙØÙمØØØØ ØÙØÙمÙØ ÙØÙØÙØÙÙØ ØÙمتØØØØ ÙØÙ ØÙØم Ù…Ø ÙÙÙØ Ù٠تÙمÙØ ØÙمØØØÙ ÙØÙمÙØØØت ÙÙ ÙØØ ØÙمØØÙ. ÙØØØÙ ØÙÙ٠تØØÙÙ ØÙ ÙتÙØ٠مÙÙ ÙØØ ØÙØÙØØ ÙØÙ ÙÙÙØ Ø٠م٠ØØتÙØØ Ù…ÙÙØ ÙØÙ ÙغÙØ ÙÙ Ù…Ø ØØØØت ÙÙÙØ ÙØÙ ÙØÙØÙÙ ØÙمØÙ ÙÙÙمØÙ ÙØÙمØÙ.


  • Alhamdulillah yang dengan nikmatNya selesailah segala kebaikan dan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW dan ke atas keluarga dan sahabatnya sekalian. Selepas itu, saya telah menyiapkan tugasan ini yang sederhana dalam topik (sebutkan topik), yang merupakan salah satu syarat kursus (sebutkan kursus), yang bertujuan untuk (sebutkan tujuan). Saya telah cuba dalam tugasan ini untuk mendapat manfaat daripada pelbagai sumber dan rujukan ilmiah dan budaya yang ada, dan untuk menyampaikan apa yang bermanfaat dalam membangunkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ini. Saya memohon kepada Allah SWT agar menerima usaha saya ini, dan agar memberi manfaat dengan apa yang saya sampaikan, dan agar mengampuni kesilapan saya, dan agar menambahkan ilmu dan pemahaman dan hikmah kepada saya.ØØم ØÙÙÙ ØÙØØم٠ØÙØØÙÙ…Ø ØÙØÙ…Ø ÙÙÙ ØØ ØÙØØÙمÙÙØ ÙØÙصÙØØ ÙØÙØÙØم ØÙÙ ØÙØ ØÙمØØÙÙ٠مØÙ…Ø ØµÙÙ ØÙÙÙ ØÙÙÙ ÙØÙÙ…Ø ÙØØØ: ÙØÙ ÙØØ ØÙØØØ ØÙمÙØÙم ØÙ (ØÙØ ØÙÙØÙ ØÙØØØ) ÙØ ÙØÙ ØØØØ٠م٠مØØÙØ ØªØØØÙ ÙÙÙÙ ØØØØ (ØÙØ ØÙØØØØ) Ù٠تØصص (ØÙØ ØÙتØصص) م٠ÙÙÙØ (ØÙØ ØÙÙÙÙØ) ØØØمØØ


  • Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan utusan Allah yang terakhir. Selepas itu, tugasan ini yang bertajuk (sebutkan tajuk tugasan) adalah sebahagian daripada projek akhir saya untuk mendapatkan ijazah (sebutkan ijazah) dalam bidang (sebutkan bidang) dari fakulti (sebutkan fakulti) di universiti (sebutkan universiti). Saya telah mendapat bantuan dalam menyediakan tugasan ini dengan apa yang Allah sediakan daripada sumber ilmiah dan maklumat berguna, dan saya telah berusaha dengan sebaik mungkin, cuba mengelakkan kesilapan dan kecacatan sebanyak mungkin. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang menyumbang dalam menyiapkan tugasan ini, sama ada dengan penyeliaan atau nasihat atau bimbingan atau bantuan, terutamanya (sebutkan nama-nama), dan saya memohon kepada Allah SWT agar memberi mereka pahala yang terbaik, dan agar menjadikan tugasan ini ikhlas kerana wajahNya yang mulia, dan agar memberi manfaat dengan apa yang saya tulis, dan agar mengampuni kesalahan dan lalai saya, dan agar menambahkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh kepada saya.ØØم ØÙÙÙ ØÙØØم٠ØÙØØÙÙ…Ø ÙØÙØÙ…Ø ÙÙÙ ØØ ØÙØØÙمÙÙØ ÙØÙصÙØØ ÙØÙØÙØم ØÙÙ ÙØÙÙØ Ù…ØÙ…Ø ÙØÙÙ ÙصØØÙ ØØمØÙÙ. ÙØØ ØÙØم٠ØÙمتÙØØØ ÙÙ ÙتØØ ØÙÙØ Ùمت ØÙØ ÙÙ ØØØØ ØªÙØÙم مØØÙØ ØªØØØ ÙÙÙÙ ØÙØØØ (ØÙØ ØÙØÙØØØ) Ù٠تØصص (ØÙØ ØÙتØصص) م٠ÙÙÙØ (ØÙØ ØÙÙÙÙØ) ØØØمØØ (ØÙØ ØÙØØمØØ). ÙÙØ ØØتØت مÙØÙØ (ØÙØ ØÙمÙØÙØ) ÙØÙÙ ÙØغ٠ØÙØØÙ ÙØمØ٠م٠ØÙتمØمØت٠ØÙØÙمÙØ ÙØÙØÙØÙÙØØ ÙÙØÙÙ Ùتص٠ØÙØØÙØ e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page